Stand: 19

BRAUCKMANN-ART

Monique van Laake / Teun Anders, « Silence 7 » Print on persplex 80 x 100 cm

Directeur

Henk Scheffer

Fondée en

1994

Artiste(s) permanent(s)

Paula Evers
Walter Rast
Sophie Brauckmann
Monique vanLaake
Teun Anders
Doc Visser

Artiste(s) sur le stand

Paula Evers - painting
Walter Rast - painting
Sophie Brauckmann - painting
Monique vanLaake - photography
Teun Anders - painting, sculpture
Doc Visser - glass objects

BRAUCKMANN-ART

Marijkelaan 14
2159 LN - KAAG-ISLE
(THE NETHERLANDS)

+31.(0)252545888
+31.(0)610890807
Kunst@brauckmann-art.nl
www.brauckmann-art.nl